Tasa-arvo

Tasa-arvobarometrin (2017) mukaan lähes kaikki suomalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että naisten aktiivinen osallistuminen politiikkaan on tarpeen poliittisen asiantuntemuksen monipuolistamiseksi.

Kunnilla ja maakunnilla on hyvät vaikutusmahdollisuudet sukupuolten tasa-arvon toteutumisen turvaamiseen asukkaidensa arjessa. Sukupuolten tasa-arvon perustan alue- ja paikallistasolla luovat hyvin järjestetyt palvelut, toimiva ja turvallinen arki sekä tasa-arvoinen päätöksenteko.

Kunnissa erot sukupuolen mukaan ovat nähtävissä esimerkiksi terveydessä ja hyvinvoinnissa, koulutuksessa ja koulutusalojen ammatillisessa jakautumisessa sekä työn ja perheen yhteensovittamisessa. Tasa-arvon kannalta merkittävimpiä ongelmia ovat myös sukupuoleen perustuva ja lähisuhdeväkivalta. Kuntademokratiassa naisten ja miesten tasapainoinen edustus ja osallistuminen päätöksentekoon eivät ole toteutuneet. Kunnat voivat kuitenkin vaikuttaa erojen vähentämiseen ja edistää tasa-arvoa toiminnassaan monipuolisesti.

 

Kokoomusnaisena olen kannattamassa 100 tasa-arvotekoa 

 

Kokoomusnaisten kuntavaaliteemat

 

Kokoomuksen Naisten Liiton tavoitteena on perhevapaamalli, joka tukisi nykyistä paremmin työelämän tasa-arvoa, tasavertaista vanhemmuutta ja työllisyyttä. Mallin tulisi pystyä huomioimaan erilaisten perheiden tilanteet ja joustamaan niissä yksilöllisesti. Valinnanvapaus tulee luonnollisesti säilyttää perheillä.

Kokoomus julkaisi Perheet ja tasa-arvo asiakirjan. Ohjelman ehdotokset lähtevät lapsen edusta ja tasavertaisesta vanhemmuudsta, tuovat joustavuutta ja valinnanmahdollisuuksia perheiden arkeen sekä parantavat naisten asemaa työmarkkinoilla.


Kokoomusnaisten mielestä perhevapaajärjestelmä on uudistettava viipymättä täällä vaalikaudella eikä vanhan järjestelmän viilaaminen enää riitä. Suomella ei ole varaa muita Pohjoismaita alhaisempaan pienten lasten äitien työllisyysasteeseen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vanhempainvapaita on kehitetty voimakkaasti tasa-arvoisen vanhemmuuden suuntaan. Uudistus on järkevä niin naisten kuin kansantaloudenkin kannalta: jos nuorten naisten työllisyys olisi Suomessa Ruotsin tasolla, työllisyysasteemme olisi 1,5 prosenttiyksikköä nykyistä korkeampi. Nykyinen järjestelmä vaikuttaa heikentävästi naisten työllistymiseen, palkkakehitykseen ja aina eläkekertymään asti. Yksinkertaisesti ei ole oikein ylläpitää rakenteita, joiden vuoksi nainen tulee tilastollisesti kalliimmaksi rekrytoinniksi kuin mies.

 

 

Sukupuolten tasa-arvo

 

Korona ja sukupuoli

Miten koronapandemia vaikuttaa eri sukupuoliin ja tasa-arvoon? Sukupuolten välillä on eroja sairastavuudessa. Pandemiasta johtuvilla poikkeusoloilla on vaikutusta myös esimerkiksi kriittisten alojen työntekijöihin, hoivaan sekä haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

 

Sitoumustaan naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi kunta voi vahvistaa allekirjoittamalla Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, joka on laadittu tasa-arvon edistämisen tueksi eurooppalaiselle paikallis- ja aluehallinnolle.
Lue lisää tasa-arvon peruskirjasta

Sukupuolten tasa-arvon edistämisen tueksi on olemassa myös runsaasti muuta hyödyllistä materiaalia:

Lähde:THL