Mistä kunnassa tulevaisuudessa päätetään

Tulevien kuntien toiminta

Sote-uudistuksen jälkeen kunnanvaltuustot eivät enää päätä siitä, missä terveysasemat sijaitsevat tai onko kunnassa viikonloppupäivystystä. Kunta ei myöskään toteuta vanhuspalveluja, vammaispalveluja eikä lastensuojelua.

Kunnissa päätetään muun muassa kaavoituksesta, koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta, kotouttamispalveluista, kulttuuri- ja sivistystoiminnasta ja liikuntamahdollisuuksista. Lisäksi tärkeänä kunnille jäävistä tehtävistä on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Terveyden edistäminen kunnassa tarkoittaa käytännössä esimerkiksi että

• asutuksen keskelle jätetään riittävästi viheralueita

• kadut hiekoitetaan talvisin ja puhdistetaan keväisin

• alueen leikkipaikat ja lähikentät innostavat lapsia ja nuoria aktiiviseen yhdessäoloon

• ikääntyneiden hyvinvoinnista huolehditaan: esteettömät asunnot, lähipalvelut, vapaaehtoistoiminta, harrastukset sekä vanhusneuvoston hyödyntäminen päätöksenteossa ovat olleet tärkeitä asioita iäkkäille kuntalaisille

• kouluympäristöä ja koulukulttuuria kehitetään yhteisölliseksi

• tapahtumien ja paikkojen savuttomuutta edistetään

• nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritiloissa ja tapahtumissa panostetaan päihteettömyyteen

• liikenneturvallisuudesta huolehditaan

• uusi, vasta maahan muuttanut kuntalainen saa tietoa ja ohjausta palveluista

 

Mitä tiedämme kuntien terveyden edistämistyöstä?

 

Kunnissa ja kuntayhtymissä täytyy olla pysyviä tahoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Tällaisia tahoja ovat muun muassa kuntien ja alueiden hyvinvointityöryhmät sekä kunnassa toimivat hyvinvointikoordinaattorit. 

Kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä on muun muassa

  • arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
  • seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
  • seurata ja arvioida kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä vuosittain valtuustolle
  • valmistella laajempi hyvinvointikertomus valtuustokausittain
  • asettaa terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määritellä niitä tukevat toimenpiteet ja osoittaa ne kuntakohtaisilla hyvinvointi- ja terveysosoittimilla
  • nimetä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan yhteistyössä

  • kunnan eri toimialojen kesken
  • kunnassa toimivien muiden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
  • kuntien välisenä toimintana
  • alueellisesti muiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien organisaatioiden kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestämisestä kunnissa, kuntien välisenä yhteistyönä ja sairaanhoitopiireissä sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa.

Terveydenhuollon ja päättäjien työvälineeksi on laadittu terveyden edistämisen laatusuositus.

(STM)

Vähemmän koulutetut, alempiin tuloluokkiin kuuluvat ja matalammassa ammattiasemassa olevat väestöryhmät keskimäärin sairastavat enemmän ja kuolevat nuorempina. Terveys- ja hyvinvointierojen ongelma koskee kaikkia kuntia.

Vuonna 2015 hieman yli puolessa kunnista (55%) oli hyvinvointikoordinaattori, jonka vastuulla oli kunnan poikkihallinnollisen työn koordinaatio, suunnittelu ja toimenpiteistä raportoiminen.

60 prosenttia hyvinvointikoordinaattoreista oli sijoitettu sosiaali- ja terveystoimeen. Kaikkiaan sote-uudistuksen myötä kunnista katoaa noin 220 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaa.

TEAviisarin yli 800 tunnuslukua kertovat miten kunnissa edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mm. kouluissa, liikuntapalveluissa ja kunnan keskusjohdossa.

Tiedätkö paljonko Vantaa käyttää liikuntaan rahaa tai ovatko lasten harjoitusvuorot kouluissa maksuttomia? Esimerkiksi kevyen liikenteen väylien hoidossa on Vantaalla vielä parannettavaa.

Katso lisätietoa TEAviisarista

 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos